DUYURULAR

MÜBADELE İHALESİ İLANI
  26 Kasım 2018

                                                                                                                                         MÜBADELE İLANI

                                                                                                                           POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

                                                                                                      BAYBURT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

               Ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 156 kalem Hurda Malzeme ile 2001 model MAN OTOBÜS ve 1999 model MERCEDES-BENZ, 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 2018 model Fiat Doblo Combi Premio 1.4 Fire 95HP E6 marka ‘0 km’ araç ve arttırmada pey olarak A4 boyutunda 1.sınıf hamur kağıt  ile mübadele edilecektir.

1-İdarenin

 

    a) Adresi

Zahit Mahallesi Mevlana Cad. No:22 Merkez/BAYBURT

    b) Telefon ve faks numarası

Tlf.: 0458 213 21 82  Fax: 0458 213 23 92

    c) Elektronik posta adresi

bayburtpomem@egm.gov.tr

2-Mübadele konusu malın

 

    a) Niteliği, türü ve miktarı

Mübadele ile ilgili şartnamede belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda durumundaki toplam 158 (yüzellisekiz) kalem malzemenin mübadelesi yapılacaktır.

    b) Teslim Etme

 

   c) Teslim Alma  Yeri

Bayburt Polis Meslek yüksek Okulu Müdürlüğü Zahit Mahallesi Mevlana cad. No:22 BAYBURT adresinden

Bayburt Polis Meslek yüksek Okulu Müdürlüğü Zahit Mahallesi Mevlana cad. No:22 BAYBURT adresinden

   d) Teslim Etme Tarihi

 

 

 e) Teslim Alma Tarihi

 Mübadele karşılığı alınacak olan malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (10) takvim günü içinde teslim edilecektir.

 Mübadelesi yapılan hurda malzemeler, mübadele karşılığı olan malzemelerin teslim edildiği (Muayene Kabul Komisyonu Kararı sonucuna göre) günü izleyen (5) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü –İhale Salonu  Zahit Mahallesi Mevlana cad. No:22 BAYBURT

b) Tarihi ve saati

05.12.2018 Çarşamba günü Saat: 13.30

c) Değer Tespit Komisyonunca belirlenen Tahmini Bedel 

81.000,00 TL

     

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

b) Geçici Teminat Mektubu,

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri)

f) Adli Sicil Kaydı belgesi;

 ibraz edeceklerdir.

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü – İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği Zahit Mahallesi Mevlana cad. No:22 BAYBURT adresinde görülebilir ve Bayburt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 05.12.2018 günü Saat: 13.30’a kadar İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği Zahit Mahallesi Mevlana cad. No:22 BAYBURT adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10- Sözleşme Yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir

11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ihale dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkzi Müdürlüğü Zahit Mahallesi Mevlana cad. No:22 BAYBURT adresinde görülebilir.

12- İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Haber Paylaş